Usluge

Vođenje i razvoj projekata

Stručni nadzor

Projektiranje

Etažiranje

Konzalting

 

Vođenje i razvoj projekata

Vođenje projekata zahtjeva više disciplina kao što su planiranje, organiziranje, koordiniranje i kontrola sredstava za postizanje određenog cilja. Sudjelujemo u svim fazama ostvarivanja projekta od početka do završetka. Koordiniramo rješavanje imovinsko pravnih odnosa, pregovaranje i  ugovaranje s Jedinicama lokalne samouprave odnosno koordiniramo i upravljamo sa svim sudionicima i procesima, u cilju pravovremene realizacije projekta. Ishođenje dozvola i koordinacija pri rješavanju pravnih pitanja nerijetko zadaju poteškoće pri ostvarivanju projekata i često su mukotrpan posao kojeg treba riješiti prije nego gradnja započne.

Odabirom lokacije za buduću građevinu, često je potrebno dimenzionirati i projektirati novu infrastrukturu kao prethodnu radnju.

Prije početka prikupljanja ponuda za građenje, izbora izvođača i ugovaranja građenja sudjelujemo u prikupljanju svih dozvola.

Također, početku gradnje prethodi predviđanje troškova izgradnje i konzultacije s naručiteljem u svrhu definiranja opsega posla, prioriteta i strategije.

U toku izvedbe građevine najvažnija su tri faktora: kontrola troškova, briga o kvaliteti, poštivanje rokova.

 

Stručni nadzor

Stručni nadzor definiran je člancima 56-60 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), člancima 16, 18, 19, 23, 24 i 62 Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13), te člancima 3, 5, 12, 18-23, 31, 33, 36, 53, 55, 56, 59-62 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18).

Cilj stručnog nadzora je osigurati izgradnju objekta koji odgovara projektu, a pritom poštovati zakone i druge pravne akte, te ispunjava tehničke norme i norme sigurnosti građevine.

Naš pristup nadzoru je pošten odnos između Naručitelja odnosno Investitora i nas. Uvijek štitimo interese Investitora i ne pristajemo na nelagodne i nemoralne dogovore koji nisu isključivo u interesu Investitora.

 

Projektiranje

Zajedno s vrhunskim suradnicima drugih struka isporučiti ćemo i optimizirati projektnu dokumentaciju prema Investitorovim željama.

Također ćemo predlagati poboljšanja i uštede kako bi sugerirali Investitoru o mogućnostima dodatne vrijednosti njegovom projektu.

Naš posao ne smatramo samo projektiranjem, već ćemo Investitora pratiti u svim fazama do ishođenja potrebnih dozvola. Preuzet ćemo odgovornost za izradu planova za donošenje strateških odluka sukladno zahtjevima investitora.

Aktivnosti koje će planirana sredstva obuhvaćati su: istraživanje, izrada projektne dokumentacije, nacrte, ishođenje dozvola te sve ostale potrebne radnje u svrhu kvalitete i rokova.

 

Etažiranje

Etažiranje je dioba nekretnine na posebne dijelove – samostalne uporabne cjeline ili etažne cjeline.

U suradnji s vanjskim suradnicima naš tim obavlja sve potrebno za postupak etažiranja:

1.    Pribava potrebne dokumentacije (izvadak iz katastra zemljišta, izvadak iz zemljišne knjige, građevinska dozvola, uporabna dozvola odnosno uvjerenje o starosti objekta za građevine sagrađene prije 15. veljače 1968. g. i dr.),

2.    Izrada plana posebnih dijelova zgrade,

3.    Ishođenje potvrde plana posebnih dijelova zgrade od strane nadležnog tijela,

4.    Sastavljanje međuvlasničkog ugovora,

5.    Uknjižba prava vlasništva posebnih dijelova nekretnine

Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa dvije i više etažnih jedinica, kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica.

Nakon etažiranja Vlasnik nad nekretninom (stanom, poslovnim prostorom, garažom itd.) koji nije upisan u zemljišne knjige, te nema adekvatni dokaz o vlasništvu bit će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže itd., a suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom).

Zašto provesti postupak etažiranja?

Etažiranjem se postiže potpuno sređeno zemljišno-knjižno stanje nekretnine, zakonit promet nekretninom odnosno njenim posebnim dijelovima. Ono otvara mogućnost dobivanja kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezini posebni dio. Također se postupkom etažiranja postiže pravednu raspodjelu iznosa za pričuvu rekonstrukciju, dogradnju ili popravke zgrade te se time omogućava smanjenje životnih troškova stanara.

 

Konzalting

Savjetovanje u graditeljstvu jedna je od naših usluga koju nudimo investitorima, graditeljima ili klijentima u bilo kakvom poslu s nekretninama odnosno investicijama. Obzirom na redovito praćenje građevinskih propisa i stalnu aktivnost vjerujemo da u samom procesu savjetovanja možemo svojim klijentima mnogo pružiti.

Neke od usluga koje nudimo su:

– dubinska analiza u svrhu poboljšanja i uspješnosti projekta (technical due diligence)

– studije predizvodivosti i izvodivosti (prefeasibility study, feasibility study) kako bi se minimalizirali rizici nailaženja na probleme tijekom realizacije projekta

– analize nekretnina kako bi vaše ulaganje u nekretnine bilo što uspješnije; prostorno- planska analiza (istraživanje); ugovaranje i administriranje ugovora

– izračun troškova izgradnje, projekata, nadzora i cijelog projekta koji služe kao osnova za odlučivanje o budućnosti projekta.

 

Legalizacija

Kako bi što jednostavnije prošli kroz proces legalizacije za Vas obavljamo sve što je potrebno da bi ozakonili nezakonito izgrađenu građevinu. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade, izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu.

Moguće je legalizirati nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađene do 21. lipnja 2011. godine.

Osnovni uvjet za ozakonjenje nezakonito izgrađenog objekta je ishođenje
Rješenja o izvedenom stanju.

Povoljno izrađujemo Vama potrebnu dokumentaciju ovisno o veličini zgrade, a one su podijeljene u četiri kategorije:

1. Zahtjevna zgrada – iznad 400 m² ukupne bruto površine. Potrebno je izraditi tri primjerka geodetske snimke, tri primjera arhitektonske snimke, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.

2. Manje zahtjevna zgrada – ispod 400 m² ukupne bruto površine. Potrebno je izraditi tri primjerka geodetske snimke, tri primjera snimke izvedenog stanja.

3. Jednostavna zgrada – ispod 100 m² ukupne bruto površine . Potrebno je izraditi tri primjerka geodetske snimke, iskaz površina i obračunske veličine zgrade, najmanje 4 fotografije koje prikazuju sva pročelja zgrade i iskaz podataka za obračun naknade na zadržavanje zgrade u prostoru

4. Pomoćna zgrada – do 50m² tlocrtne površine pod uvjetom da je u funkciji osnovnog objekta koji je legalan ili se legalizira. Potrebna su Vam tri primjerka kopije katastarskog plana.

Arhitektonska snimka sadrži:

– ime, prezime adresu i OIB podnositelja zahtjeva, tvrtku/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta i njegov pečat

– opće podatke o lokaciji zgrade (ulica i kućni broj, broj katastarske čestice i ime katastarske općine)

– arhitektonski opis zgrade

– opis instalacija

– iskaz površina i obračunske veličine zgrade

– nacrte u primjerenom mjerilu

– foto dokumentaciju

– opis stupnja završenosti zgrade

– podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru

Snimka izvedenog stanja sadrži:

– ime, prezime adresu i OIB podnositelja zahtjeva, tvrtku/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta i njegov pečat

– opće podatke o lokaciji zgrade (ulica i kućni broj, broj katastarske čestice i ime katastarske općine)

– iskaz površina i obračunske veličine zgrade

– nacrte u primjerenom mjerilu

– foto dokumentaciju

– opis stupnja završenosti zgrade

– podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru

Zašto provesti postupak legalizacije?

Postupak legalizacije potrebno je provesti iz više razloga koji Vam omogućuju kvalitetnije korištenje Vašeg objekta. Legalizacijom dobivate mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, elektroenergetsku mrežu te drugu infrastrukturu. Također se dobiva mogućnost obavljanja gospodarskih djelatnosti kao što su npr. ugostiteljstvo i turizam. Legaliziran objekt omogućava provedbu procesa etažiranja, iznajmljivanja, podjele ili poklanjanja imovine.

Sve ostale informacije o legalizaciji objekata možete pročitati na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial